header_blog.png

بگه به خو که نکی

اگر به تحصن تو فضا
به اعتصاب غذا
به تحریم جنسا
رو اوردی این روزا

بگه به خو که نکی*

اگر به خروج از درز
کشور هم مرزت
فکر میکنی این روزا                         بگه به خو که نکی

اگر به جمع شدن رفقا
آویزونی از ترس
که نمونی تنها                              بگه به خو که نکی

اگر در انتظار یک پاس
تو کف یک گیلاس
خمار یک آس گیر کردی                   بگه به خو که نکی

اگر توی مبلت دفنی
به روبروت محوی
به تماشای سریالای کفی                بگه به خو که نکی

اگر به اعتبار یک برگ
به استناد یک ثبت
به یاری یک خبط
جلو میری دربستی                        بگه به خو که نکی

اگر در انتظار یک حتم
هیپنوتیزمی با مکتب
متعصبی رو مذهب
گوش فرمان یک منسب
چشم بستی                               بگه به خو که نکی

اگر تو رویایی رمانتیک
با جنس مخالفت
جلو میری بی تاکتیک                     بگه به خو که نکی

و اگر از ترس هر مانعی
زندانی خانه ای
بی آرزو قانعی                             بگه به خو که نکی


زمستان ۸۸


بگه به خو که نکی : بپا نیوفتی … به گویش بندرعباسی *

Comments are closed.