header_blog.png

مرگ بر… درود بر

مرگ بر … درود بر …
دَمش گرم یا که دَندِش نرم
لیز میخوریم از این ور، زود به اون ور

عوام فریبانه، عوامیم در فریب
ای جنگجویانِ راهِ صلح، متعصبانِ آزادی، سرورانِ برابری
گرهِ کار دور نیست، نزدیکترین است به انگشتان دستمان
فرورفته لای درزهای مغزمان و
فقط انگشت کوچکمان یارای پاکسازی درزهامان را دارد
و دیگر هیچ…
نخِ دندان را به دست دیگری میدهیم
لثه هامان زخم میشود و دندانهامان خراشیده
انگشت اشاره مان به جهان و سردَمدارانش
انگشت وسط به دهان، مانده ایم حیران
که چرا نیست زندگی هامان روان!؟

هریک از ما افراطیم یا تفریط
شوریم یا کم نمک
قطع ایم یا لاینفک
عاشقیم یا در نفرت
خیلی خوبیم یا مطلقاً بد
و این دو، دو روی یک سکه اند و این سکه را باید ذوب کرد
و کُره ای ساخت از ملاتش، نزدیکتر به زمین و طبیعت حیاتش
که فناتیک و لائیک، هر دو درگیرِ خدایند
و زیر چادر و عریان، هر دو درگیرِ پِستان

مرگ بر… درود بر … آخ
لیز میخوریم از این ور، زود به اون ور


بهمن ۹۰

Comments are closed.