header_blog.png

مو

با اولین خیال، نوک می زند
با اولین رخداد، قد می کشد
شیره ی فکر را مک می زند
از حجم ذهن، قُطر می گیرد
با مسئله، خم می شود
و با مشغله، کج می شود
با هر پرسش، یک پیچش
و با هر غصه، یک ریزش
تاریخ تو، استخوانش
هر خاطره، گوشت و پوستش
نیاکانت، خون رگانش
هر آنچه بر تو رفت، حجم روانش
سرت را ثبت می کند و پیش می رود

هر آنچه گذشته، بر مو نوشته


بیست آذر 92

Comments are closed.