header_blog.png

زنبور عسل به افق تهران

امروز جمعه
هنگام اذان ظهر به افق تهران
زنبور عسلی به اشتباه از پنجره باز وارد خانه ام شد
زنبورها به اندازه پشه ها فرز و جهت شناس نیستند گویا
زنبور عسل به مدت ۳۰ دقیقه خودش را به شیشه پنجره کوبید
بیرون را میدید، اما در جای اشتباهی تلاش مستمر میکرد
هر چقدر داد زدم: «زنبور جان پنجره باز است
فقط کافی است کمی پایین بروی و بعد به چپ
« از در به دری
نمی شنید، زبان من را هم نمی فهمید
در آن حالت دست زدن به او برای نجات جانش هم، نیش را به جان خریدن بود
پس صبر کردم، پنجره را بازتر کردم و به تماشا منتظر ماندم
آنقدر دست، دست، دست، پا زد
کوبید کوبید کوبید، دست و پا زد که غش کرد و افتاد زمین
آن پایین که رسید، تازه سمت چپ را دید
ناگهان فرزتر از پشه ها شد، در فضای آزاد بیرون رها شد


اردیبهشت ۸۸

Comments are closed.